mali musavir nedir ne is yapar

Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar?

Gözde Sünbül Muhasebe

Firmanın mali durumlarını ölçümleyip, kar/zarar durumlarını doğru analiz edebilmek işi bir firmanın yönetimindeki en önemli süreçlerindendir. Firmaların finansal işlemlerini yürütmede, denetlemede ve muhasebe belgelerinin mevzuata uygun biçimde düzenlenmesinde mali müşavirler önemli bir rol almaktadırlar. 

Mali Müşavir Kimdir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu kapsamında da belirtildiği gibi işletme defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, mevzuata uygun olarak muhasebe denetimlerini uygulamak ve ilgili raporları hazırlamakla görevlendirilmiş kişilere mali müşavir denilmektedir.

Ruhsat aldıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında mesleklerini icra etmeye başlayabilirler. 

Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin gelir ve giderlerini ilgili defterlere, ilgili faturaları da muhasebe programlarına işler.
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebesel sistemlerini kurar ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler yapılmasını sağlar.
 • Hizmet verdikleri işletmelerin aylık olarak bordrolarını hazırlayarak gönderir ve ilgili mutabakat işlemlerini yapar.
 • Bilanço, gelir tablosu ve benzeri mali tabloları düzenler.
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait vergi beyannamelerini hazırlar, ilgili beyannameleri elektronik ortamda onaylayıp tahakkuk fişlerini alır.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlar.
 • İşletme personellerinin işe giriş ve çıkışlarını, aylık hizmet bildirgesi gibi SGK bildirgelerini hazırlar ve elektronik ortamda onaylar.
 • Hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin sahiplerine muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapar.
 • Fon, vergi, gecikme faizi ve ceza işlemlerindeki tutarsızlıkları çözümler.
 • KDV iadesi (YMM), sermaye artırımı gibi özel amaçlı raporları oluşturur.
 • Devir, tasfiye, birleşme, bölünme, adres ve faaliyet değişikliği gibi konularda hizmet verdiği işletmelere yardımcı olur.
 • İşletmelerin mali kayıtlarını şeffaf hale getirerek, gizlilik çerçevesinde iç kontrolleri ve finansal güvenliği sağlarlar.

Mali müşavir kendi içinde; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM ve Yeminli Mali Müşavir – YMM olarak ayrılmaktadır. Her iki mesleğin görevleri ve takip ettikleri konular farklıdır. Öncelikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM olan kişiler mesleklerinde 10 seneyi doldurduktan sonra yeniden bir sınava girerler ve bu sınavda  başarılı olmaları halinde Yeminli Mali Müşavir – YMM olurlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM Ne İş Yapar?

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutar, 
 • Mevzuata uygun olarak vergi beyannamelerini hazırlar, 
 • Kâr-zarar analizleri oluşturarak muhasebesel denetimleri ve kontrolleri yapar, 
 • Mali konularda tahliller yapar ve prosedürleri düzenlemek gibi işlemlerin süreçlerini yürütür.
 • İşletmelere, muhasebe, finans, işletmecilik, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar?

 • Finansal tabloları ve vergi beyannamelerini denetler,
 • İşletmelere mali konularda yardımcı olarak; mevzuata uygun olarak belgeleri inceler, denetimlerini ve tasdik işlemlerini yapar,
 • İşletmelere muhasebe, finans, işletmecilik, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık yaparlar.
 • Yeminli Mali Müşavirler işletmelere ait muhasebe defterleri tutamaz, büro açamaz veya ortak olamazlar.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, bankacılık, hukuk, muhasebe gibi 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM staja başlama sınavında başarılı olanlar 3 yıl zorunlu stajlarını bitirdiklerinde SMMM- Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarı gösterdikten sonra bu mesleği yapmaya hak kazanırlar. SMMM’lerden 10 yıllık çalışma deneyimi sonrasında girilen sınavlarda başarılı olanlar Yeminli Mali Müşavir ünvanı almaya hak kazanırlar.

Mali Müşavirin Hangi Programları Bilmesi Gerekir?

Mali müşavirler işletmelerin gelir, gider, mali işlemler, vergi, beyanname gibi bir çok sürecin takibini ön muhasebe programı ve muhasebe programları ile daha hızlı ve daha kolay yapar.

Bulut Teknolojisi altyapısı sayesinde DİA her yerden ve tüm cihazlardan muhasebe işlemlerini yapmayı sağlar. Böylelikle mali müşaviriniz istediğiniz zaman size raporları gönderebilir. DİA ile muhasebeniz diğer birimleriniz ile entegre çalışabilir.

E-Dönüşüm uygulamaları ile DİA, birçok belgenin güvenli bir şekilde online olarak dijital ortamda oluşturulmasına, gönderilmesine, saklanmasına ve arşivlenmesine imkan veriyor. 

DİA kullanan işletmeler bulut teknolojisi ile tüm muhasebe bilgilerini kolayca mali müşavirleri ile paylaşabilir. 

 

Hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM hem de Yeminli Mali Müşavir-YMM olarak  çalışan kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı – GİB tarafından belirlenen mevzuatlara uygun olarak hizmet verdikleri mükellefleri DİA ile kolaylıkla takip edebilirler.