Maaş Bordrosu Nedir?

Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Gözde Sünbül Muhasebe

Maaş Bordrosu Nedir?

Çalışanların aldıkları tüm ücretlerin yazdığı, iş yeri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi evrağa maaş bordrosu denir. Maaş bordrosu, aylık kazancı resmi olarak belgeler. İşverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü ortaya koyan bir belgedir. Bu sebeple bordronun düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi açısından oldukça önemlidir. Maaş Bordrosu işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği, bütün vergi ve kesintilerle birlikte gösteren belgedir. Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü ortaya koyduğunu kanıtlayan bir belge olduğundan, bordronun düzenlenmesi hem işveren hem de işçi için son derece önemlidir.

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Aylık maaş bordrosunun hesaplamasının oldukça basit bir mantığı vardır. Maaş bordrosu hesaplama, işçiden ve işverenden yapılacak olan kesintiler ile iki kısımdan oluşmaktadır.

İşçiden yapılacak olan kesintiler:

  1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
  2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
  3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15 *
  5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759 **
  6. Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
  7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler:

  1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
  2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Bordro Hesaplama Örneği

2020 Yılı Asgari Ücret Bordro Hesaplaması :

Brüt Ücreti : 2.943

SGK primi işçinin payı : 412,02

İşsizlik primi işçinin payı : 20,30

Gelir Vergisinin Matrahı : 2.501,55

Gelir Vergisi Miktarı : 375,2325

Asgari geçim indirimi (AGİ) : 220,73

Ödenecek Gelir Vergisi Miktarı : 106,55

Damga Vergisi Miktarı : 22,34

Kesinti toplamı : 441,45

Net Ücret 2.324,71

Not: Asgari geçim indirimi bekar işçi için hesaplanmıştır.

Bordro ile ilgili Kanun Maddeleri ve İdari Para Cezaları Hakkında

Ücret bordrosu Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (maaş bordrosu) tutmaya mecburdurlar.” Bu kanuna göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde “İşveren iş yerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.” ibaresi yer almaktadır. 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin alt bendinde “İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; iş yerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.”

Muhasebe süreçlerinizi yönetmenin en kolay yolu DİA’yı ücretsiz denemek için hemen formu doldurun.