limited sirket nedir ozellikleri ve yapisi nedir

Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Limited şirketi, bir ya da birden fazla tüzel veya gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret unvanı altında kurduğu şirket türüdür. Limited şirketlerde sermaye belirli olur ve sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Limited şirket, kanunlarda yasak olarak belirtilmemiş bütün ekonomik amaçlar için kurulabilir. Ancak sigortacılık ve bankacılık gibi alanlarda faaliyetlerde bulunamazlar.

Limited Şirketi Ortaklık Yapısı

Limited şirketlerde ortak sayısı 50 sayısını geçemez. Öte yandan tek ortaklı bir limited şirket kurmak da mümkündür. Ortakların şirket borçlarını ödeme gibi bir sorumluluğu yoktur. Sadece taahhütte bulundukları esas sermaye paylarını öderler. Bununla beraber şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödemeleri ve yan edim yükümlülüklerini de yerine getirmek zorundalardır.

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının yer aldığı bir pay defteri tutulur. Pay defterine yazılan bilgiler genel olarak şunlardır:

 • Ortakların isimleri
 • Adres bilgileri
 • Esas sermaye pay sayıları
 • Esas sermaye pay devirleri
 • İtibari değerleri
 • Grupları
 • Esas sermaye üzerindeki intifa ve rehin hakları

Tüm ortakların pay defterini inceleme hakkı vardır.

Limited Şirketi Sermaye Yapısı

Limited şirketlerde sermaye en az 10 bin TL olmalıdır. Tüm ortakların esas sermaye paylarının 25 ve katları olması gerekir. Nakit olarak taahhüt edilmiş payların itibari değerlerinin şirket tescilinden itibaren 24 ay içerisinde ödenmesi şarttır.

Üzerinde sınır, haciz veya tedbir bulunmayan, nakit olarak değerlendirilebilen, devredilebilen, fikri mülkiyet hakları ve sanal ortam adları dahil olan malvarlığı unsurları da sermaye olarak konulabilmektedir. Ancak hizmet edimleri, ticari itibar, kişisel çaba ve vadesi henüz gelmemiş alacaklar sermaye olarak koyulamaz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketi kurmak 10 Mart 2018 tarihli 7099 sayılı kanun ile oldukça kolay hale getirilmiştir. Gereken belgeleri hazırladıktan sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yaparak limited şirket kuruluşu süreci hızlıca başlatılabilir.

Limited şirket kurma şartları güçlü bir denetime tabi olsa da, oldukça esnek bir yapıya da sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, geçerli bir vergi numarasına sahip olma, vergi cezası olmama gibi şartları karşılayan herkes limited şirketi kurabilir. Türk vatandaşı olmayanların gereken izinleri alması halinde limited şirket kurmada engelleri yoktur.

Bir limited şirket kurmak için gereken belgeler ise şöyledir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Kuruluş bildirim formu
 • Ofis kirası kontratı
 • Sermayenin bankaya yatırıldığını gösteren dekont
 • Ticaret Odası kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Ortaklık sözleşmesi

Limited Şirket Yönetimi

Limited şirketlerde yönetim ve temsil şirket sözleşmesi ile düzenlenmektedir. Şirket sözleşmesiyle beraber yönetim, müdür sıfatı taşıyan bir ya da birden fazla ortağa veya üçüncü kişilere verilebilmektedir. Ortaklar arasından en az bir kişinin şirket yönetimi hakkına ve temsiline yetkisinin olması gerekmektedir. Eğer şirketin birden fazla müdürü varsa, bu müdürlerden birinin ortak olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanması şarttır.

Limited Şirketlerde Unvanlar

Ticaret unvanı, tacirlerin ticari faaliyetlerini yaparken kullandıkları isimlere denir. Türk Ticaret Kanunu, her tacirin ticari işletmelerine ilişkin faaliyetlerini bir ticaret unvanıyla yapmasını zorunlu tutmuştur. Aynı şekilde tüm senet ve evrak işlerine de bu ticari unvan ile imza atmak şarttır.

Limited şirketlerde ticaret unvanları bulunur. Bu unvanlar tacirin kimliği, işletmenin genişliği, işletmenin finansal durumu hakkında olur. Unvanlar üçüncü kişilerde yanlış algı oluşturacak şekilde belirlenemez. Unvanların gerçeğe aykırı olmaması gerekir. Bununla beraber unvanların kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlak değerlerine aykırı olmaması gerekir. Kültürel ve tarihi değerlere zarar verecek unvanlardan kaçınılmalıdır. Ticaret unvanlarında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimelerini yanın ve sade kullanmak gerekirken, Bakanlar Kurulu kararı olmadan kullanılamaz.

Limited şirketlerde ticaret unvanı belirlenirken, şirketin konularından en az birinin belirtilmesi şarttır. Bununla beraber, işletme konusunu belirten unvan isimlerinde kısaltmalarda bulunulamaz.

Ticaret unvanlarında resmiyette tanımlanmış olan yer isimleri kullanılabilmektedir. Ancak ülke isimlerini kullanabilmek için yetkili makamlardan izin alınması gerekmektedir.