girişimciler için muhasebe takvimi

Girişimciler İçin Temel Muhasebe Takvimi

Gözde Sünbül Girişimcilik

Girişimciler için, işletmelerinin muhasebesel  süreçlerinin ve vergisel bazı sorumluluklarının takibini yapmak, cezai işlemlere maruz kalmamak için önemlidir. Mali müşavir ile çalışıyor olsanız da yılın belirli dönemlerinde muhasebeniz için yapılması gerekenleri takviminize kaydetmeniz, kontrollerinizi kolaylaştırarak sonradan sorunlar yaşamanızı önleyecektir.

Girişimcinin, bir vergi mükellefi olarak yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler;  

 • Bildirimlerde bulunma,
 • Beyanname verme, 
 • Belge temini ve iptali, 
 • Belge düzenleme, muhafaza ve ibraz
 • Defter tutmaktır.

Ayrıca vergi dairesine; işe başlama, adres, iş vs değişiklikler, iş bırakma gibi konularda bildirimlerde bulunma zorunluluğu vardır.

Beyanname Türleri:

Muhtasar Beyanname:

Avukat, muhasebeci vs ücretleri, kira, elemanların maaşından kesilen vergiler gibi vergilerin matrahları ile hesaplanarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir. Eğer Muhtasar Beyanname 3 aylık veriliyorsa (10’dan az işçi çalıştırma vb durumlarda) 3. ayı takip  eden ayın 26.günü akşamına kadar beyan edilip,  vergi dairesine ödenmelidir.  

Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi:

Her dönem için hesaplanan KDV tutarları ve matrahları (üzerinden kesinti yapılan tutar) ve indirilecek KDV tutarları karşılaştırılır ve KDV beyannamesi ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine her ayın beyanı müteakip ayın 26.ncı günü akşamına kadar verilir.

Bir faturanın indirim konusu yapılabilmesi için önemli konulardan biri  mutlaka işimizle ilgili bir alım veya harcama olması gerekliliğidir. Aksi durumda, bir vergi incelemesinde bu faturalar sahte ve muhteviyatı yanıltıcı belge olarak kabul edilip işletmeye ceza kesilebilir.

Geçici Vergi Beyannamesi:

3’er aylık kazançların vergilendirilmesidir. Yani yılda 4 kez 3’er aylık dönemler halinde geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergiler bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılmak zorundadır. 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi:

Şahıs işletmelerinin yıllık gelirini beyan ettiği beyannamedir. 01 Ocak- 31 Aralık döneminde elde edilen gelirin takip eden yılın mart ayının 31’nci günü akşamına kadar (01 Mart – 31 Mart) beyan edilmesi gerekir. 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi:

Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen Nisan ayının 30’uncu günü akşamına kadar verilmelidir. 

Damga Vergisi Beyannamesi:

Damga vergisinin konusuna giren her türlü işlem için verilir. 

Her Ay Yapılması Gerekenler:

Her ayın 10’una kadar: 

 • Gerekli belgelerin toplanıp muhasebeciye gönderilmesi,

Her ayın 26.ncı gününe kadar: 

 • KDV1 Beyannamesi’nin hazırlanması (vergi çıkmasa da verilir),
 • Muhtasar Beyannamesi’nin hazırlanması
 • KDV2 beyannamesinin hazırlanması (vergi çıkarsa verilir),
 • KDV ve muhtasar ödemelerinin yapılması,

Ayın son gününe kadar:

 • SGK ödemelerinin yatırılması,
 • Maaşların takibinin yapılması,
 • Muhasebe hesaplarının gözden geçirilmesi,
 • Kredi kartı ve banka hesaplarının kontrolünün yapılması,
 • Aylık bilanço, kar, nakit giriş-çıkışlarının grafiklerinin oluşturulması ve kontrol edilmesi,
 • Aylık envanter, satış ve diğer raporların hazırlanması ve kontrol edilmesi,
 • Giderlerin değerlendirilmesi ve kesinti yapılabilecek kalemlerin belirlenmesi ayda bir kontrol ederek yapılması gereken muhasebesel işlemlerdendir.

3 Ayda Bir Yapılması Gerekenler:

 • (3 ayda bir veriliyorsa) Muhtasar Vergi Beyannamesi’nin hazırlanması (vergi çıkmasa da verilir),
 • Geçici Vergi Beyannamesi’nin hazırlanması (vergi çıkmasa da verilir),
 • 3 aylık bilanço, kar, nakit akış tablolarının çıkarılması,
 • 3 aylık envanter, satış ve diğer raporların tutulması gibi muhasebesel işlemler

Yıllık Yapılması Gerekenler:

 • 30 Nisan’a kadar;  Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin hazırlanması ve (vergi çıkmasa da verilir),
 • 30 Nisan’a kadar; Kurumlar Vergisi’nin ödenmesi,
 • Yıllık bütçe planının yapılması,
 • Yıl sonu kapanışında envanter sayımının yapılması,
 • Herhangi bir odaya üyeyseniz (ticaret odası gibi) odanın aidatının ödenmesi,
 • Muhasebe defterinin noterde onaylatılması (yılın son gününe kadar) gibi işlemler yıllık olarak yapılması gereken muhasebesel işlemlerdendir.

Her Ay Muhasebecinize Göndermeniz Gereken Belgeler:

 • Alış ve satış faturaları, 
 • Serbest meslek makbuzları,
 • Perakende satış fişleri,
 • Müstahsil makbuzları,
 • Günlük kredi kartı ve Z raporları,
 • Giderlere ilişkin fatura ve belgeler,
 • Ödeme ve tahsilat makbuzları, 
 • Dekontlar ve banka ekstreleri,
 • Alınan ve verilen çeklerin listesi veya fotokopileri,
 • Alınan banka kredilerinin bilgisi ve ödeme planları,
 • Çalışan kişilerin iş görmezlik raporları
 • Çalışanlara imzalatılmış ücret bordrosu ve ücret hesap pusulaları

Bir girişimci olarak muhasebenin tüm işlemlerini bilmeseniz de temel hatlarını bilmeniz ve vergisel sorumluluklarınıza hakim olmanız önemlidir. Muhasebede nelere dikkat edileceğini ve nasıl işlediğini bilmeniz işletmenize hakim olmanızı ve oluşabilecek riskleri aza indirmenizi sağlayacaktır. 

Muhasebe süreçlerinizi kolaylaştıracak DİA Muhasebe Programını denemek için hemen DEMO talep formunu doldurun!