donemsel islemler nasil yapilir

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Gözde Sünbül Muhasebe

Dönemsel işlemleri veya dönem sonu işlemlerini belli bir tarih itibariyle işletmelerin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin doğruluğunu ve tutarlılığını tespit etmeye yönelik yapılan işlemler olarak tanımlayabiliriz.

Dönemsellik: İşletme sürekliliğinin sınırsız kabul edilerek, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesidir. Aynı zamanda gelir ve giderlerinizin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılmasıdır.

Muhasebe Dönem İşlemleri Nelerdir?

İşletmede oluşan mali nitelikteki işlemler muhasebe yardımıyla kayda alınırken belirli bir faaliyet yılı ve dönem esas alınır. Muhasebe işlemlerinin belirli bir tarihte başlayıp belirli bir tarihte sona ermesine muhasebe ve hesap dönemi denir. Bu süre 12 ay yani bir takvim yılını kapsar.

Bir işletmede bir hesap döneminde (muhasebe sürecinde) yapılan işlemlerin sırası aşağıdaki gibidir:

 • Açılış bilançosunun düzenlenmesi
 • Yevmiye defterine (günlük defter) kayıt yapılması
 • Yevmiye defterine yapılan kayıtların defteri kebire kaydedilmesi
 • Yardımcı defterlerin işlenmesi
 • Aylık mizanların düzenlenmesi
 • Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması
 • Dönem gelir tablosunun düzenlenmesi
 • Gelir ve gider (sonuç) hesaplarının kapatılması
 • Kesin mizanın düzenlenmesi
 • Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
 • Bilanço hesaplarının kapatılması
 • Yeni dönem hesaplarının açılması

Özetle şu şekilde bir yol izlenir:
Genel Geçici Mizan => Muhasebe Dışı Envanter => Muhasebe İçi Envanter => Kesin Mizan => Bilanço => Kapanış Kayıtları

Dönem Sonu İşlemlerinin Amacı ve Önemi Nedir?

İşletme sahiplerinin finansal durumlarını doğru bir şekilde anlayıp analiz edebilmek için gerekli mali bilgilerin uygun şekilde kayıt edilmesi (sınıflandırılması, özetlenerek raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması) gibi mali olayları belgelere ve yasal dayanaklara dayandırılarak muhasebe defterlerine işlemeleridir. Bu defterlere yapılan kayıtlar ile sahip olunan ekonomik değerlerin sayılması, ölçülmesi, tartılması ve doğru değerlendirilebilmesi için mali tablolar oluşturulur.

Bu tabloların dönem sonu işlemleri ile finansal bilgi kullanıcılarının (yatırımcılar, çalışanlar, borç verenler, satıcılar ve tedarikçiler, müşteriler, hükümet ve kamu işletmeleri) bilgilere olan ihtiyaçlarını karşılamak ve vergi kanunlarındaki değerleme hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamaktır. Bu nedenle işletmelerin performanslarının değerlendirilebilmesi açısından önemlidir.

DİA ile dönem devir işlemlerinizi, her dönem sonunda stok, cari, banka, kasa gibi işlemlerinizin bakiyelerini gelecek dönemde olacak faaliyet ve kullanımlarınızı dönem devir geçişlerinde hızlı ve sorunsuz olarak tek tuşla yapabilirsiniz.

DİA ile Devir İşlemi Nasıl Yapılır İzleyebilirsiniz.