anonim şirket nasıl kurulur

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Anonim şirket, bir sermaye şirketi türüdür. Hemen hemen her sektörde yer alabilen anonim şirketler, büyük hedeflerle kurulur ve çoğunluk esasına uygun olarak yönetilirler. Hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetler çıkarabilen anonim şirketlerde sermaye paylara bölünür. Anonim şirketlerde ortaklar, şirketin borçlarından sorumlu tutulurlar.

Anonim şirketlerde yasal yükümlülükler bulunur. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için de belli başlı prosedürlerin uygulanması gerekir. Yılda en az bir kez genel kurul düzenlenmesi, verilebilecek örneklerden birisidir. Genel kurul, bütün ortakların toplandığı ve kararlar aldığı ciddi bir yasal zorunluluktur. Düzenli bir şekilde yılda en az bir kez düzenlenen genel kurullara olağan genel kurul denirken, gerekli olması halinde olağanüstü genel kurul da toplanabilmektedir.

Anonim Şirketi Nedir?

Anonim şirketi basitçe tanımlamak gerekirse, sermayenin belli olduğu ve paylara bölündüğü şirket türü denilebilir. Anonim şirketler, kanunlarla yasaklanmayan her türlü ekonomik amaç için kurulabilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu madde 329 ile pay sahipleri, şirkete karşı sadece taahhüt ettikleri sermaye payları kadar sorumludurlar. Genel olarak anonim şirketi ilkeleri ise şunlardan oluşmaktadır:

 • Mal varlığının korunması
 • Çoğunluk
 • Kuruluş
 • Teknik kadrolarla dışarıdan yönetme
 • İşleyiş
 • Sona erme ilkesi
 • Devletin ilgilenme ilkesi

Anonim Şirket Özellikleri

Anonim şirketi nasıl kurulur sorusunun yanıtını vermeden önce, ortakların kanunlarca belirlenen ve uyulması gereken kurallardan bahsetmek gerekir. Kanunlar tarafından sınırlandırılan anonim şirketi özellikleri şu şekildedir:

 • Anonim şirketler, kanunlarca uygulanmasında bir sakınca bulunmayan her türlü ekonomik ve ticaret odaklı sebep ile kurulabilmektedir. Ancak şirket ana sözleşmesi içerisinde bu amaçların açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Anonim şirketi, tüzel kişinin ticaretle ilgileniyor olması sebebiyle bir ticaret unvanı altında kurulmalıdır. Aynı zamanda bu unvan ticaret sicilinde de tescil edilmelidir.
 • Anonim şirketler sermaye şirketleridir. Bu yüzden ticaret unvanının da yürütülecek ticari faaliyet ile ilgisi olmalıdır. Anonim şirketlerin halk dilinde daha iyi bilinen adı A.Ş.’dir.
 • Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketi kurmak için bir veya birden fazla kurucunun olması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bir başka deyişle tek bir kişiyle anonim şirket kurmak da mümkündür.
 • Esas sermaye 50 bin TL’nin altında olamaz. Bununla beraber halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi en az 100 bin TL olmalıdır.
 • Anonim şirketlerde hisse devri gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Ancak şirketin kuruluş sürecinde, eşya veya mal olarak konulan sermaye karşılığı alınan hisseler, iki yıllık süre dolmadan satılamaz.
 • Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefi olarak vergi öderler.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarma gibi haklar yalnızca anonim şirketlere verilmiştir.
 • Anonim şirketi bi tüzel kişiliktir.
 • Anonim şirketlerde borçlara karşı sorumluluklar, şirketin mal varlığıyla sınırlıdır. Ortaklar da aynı şekilde taahhüt ettiği sermaye ve payları kadar sorumlu tutulurlar.
 • Sermaye bölünmesi mümkündür.
 • Anonim şirketler hisse senetleri ile temsil edilebilirler. Ancak şirketin sermayesininin tamamını ödemedikçe, hamiline yazılı hisse senedi çıkarması mümkün değildir.

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim şirketi kurmak isteyenlerin izlemesi gereken belli başlı adımlar vardır.

 • İlk olarak anonim şirketi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izniyle kurulmalıdır.
 • Anonim şirket kurulduktan sonraki 30 gün içerisinde şirket merkezinin ticaret sicilinde tescili gereklidir.
 • Daha sonra da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde işlemin duyurulması gerekmektedir.

Anonim şirketi kurarken bir şirket ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekenler aşağıdakilerden oluşur:

 • Anonim şirketin net unvanı
 • Varsa şirket ortaklarının genel bilgileri ve hisse miktarları
 • Şirketin merkez ofisinin açık adresi
 • Şirketin seçtiği genel müdürün bilgileri
 • Şirket sermayesinin tamamının ne zaman ödeneceği
 • Sermaye detayları

Türk Ticaret Kanunu’nda bir anonim şirketin bir ya da birden fazla kişiyle kurulabileceği belirtilmektedir. Kurucu tüzel ya da gerçek kişi olabilmektedir. Öte yandan en fazla 500 ortakla da kurulabilmektedir.

Şirket türünüz ne olursa olsun, tüm ihtiyaçlarınızı tek bir platformdan yönetebilmeniz mümkün. Türkiye’nin bulut tabanlı en iyi ERP yazılımı DİA hakkında daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım!